పేజీలు

Saturday, February 18, 2012

ఆరని చూపులతో..........

కన్నుల ప్రమిదల్లో ఆశల ఒత్తులు వేని....
ఆరని చూపులతో నేనింక ఎదురు చూస్తున్నది...
రేపటి ఉదయం కోసం కాదు......
నన్ను నన్నుగా ప్రేమించే నీకోసం.......

No comments :

Post a Comment