పేజీలు

Saturday, June 23, 2012

సీతాకోక చిలుక...

ప్రేమ అనేది  సీతాకోక చిలుక లాంటిది....  
ఎంత దాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినా అంత ఎక్కువ పరుగులు తీస్తుంది.
కాని దాన్ని ఆనందంగా విహరించే స్వేచ్చనిచ్చి.
నువ్వు ఒక అందమైన పువ్వులా ఉండు
అదే నీ దగ్గరకి వస్తుంది.
ప్రేమ అనేది చాల సంతోషాన్ని ఇస్తుంది, 
కాని అదే బాదని కుడా  ఇస్తుంది,
కాని ప్రేమ అనెది ఎప్పుదు ప్రత్యేకమే, 
అది ఎదుటి వాళ్ళకు పంచినపుడు.
ఎదుటి వాళ్ళ సంతోషాన్ని చుసినప్పుడు. 

ఐతే ప్రేమించమని బలవంత పెట్టకు,
బలవంతంగా సంపాదించుకునే ప్రేమ ఎక్కువ కాలం నిలవదు.
మన ఈ ప్రేమ సీతాకోక చిలుకకు ఎప్పుడు స్వేచ్చనిద్దాం......