పేజీలు

Tuesday, April 24, 2012

నువ్వే నా ప్రపంచం...


ప్రతీ ఒక్క ఘడియ నేను నీ కోసమే ఆలోచిస్తాను.
ప్రతీ ఒక్క నిమిషం నేను నీ గురించే పరుగులు తీస్తాను.
ప్రతీ ఒక్క గంట నిన్ను చేరడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
ప్రతీ ఒక్క రోజు నీ గురించే కళలు కంటాను.
ప్రతీ ఒక్క క్షణమ్ నేను నీతొనె ఉండాలని కోరుకుంటాను..
అందుకే నువ్వే నా ప్రపంచం...