పేజీలు

Friday, June 22, 2012

అది నువ్వే...నెలలు 12
క్రికెట్ ఆటగళ్ళు 11
చెతి వేళ్లు 10
గ్రహాలు 9
ములాలు 8
అద్బుతాలు 7
జ్ఞానేంద్రియాలు 6
సముద్రాలు 5
దిక్కులు 4
కాలాలు 3
కళ్ళు 2
ప్రేమించే వ్యక్తి 1
అది నువ్వే........