పేజీలు

Monday, April 2, 2012

ఓ ప్రియతమా!!!నా ఊహల రాజువి నీవె.
నా కవితల బావం నీవె.
నా కనుల వెలుగు నీవె.
నా జీవిత సర్వస్వం నీవె ఓ ప్రియతమా!!!!!