పేజీలు

Friday, February 17, 2012

అందమైన కల.....

అందమైన కల కంటున్నాను
హుష్ నిశబ్దం....
నా కౌగిలిలో తను...
తన కౌగిలిలో నేను..........

నీ స్నేహం.....


నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమం నీ స్నేహం
నే వదిలిన శ్వాసలో పలికిన భావం నీ స్నేహం
నా పయనపు గాయం నీ స్నేహం
నా పలుకుల అర్ధం నీ స్నేహం
నా అడుగుల శబ్దం నీ స్నేహం
నా ఆశల అందం నీ స్నేహం
అలాంటి నీ స్నేహానికి నే దూరం కాలేను
ఆ విరహాన్ని నే భరించలేను.....

కదలలేని కాలం....


కనులు ఉన్నవి కలలు కనడానికి అని అనుకున్నా
నిదుర కూడా పట్టని నాకు కలలు కూడా రావు
కదలలేని కాలం నాలో విరహాన్ని పంచుతుంది
కదులుతున్న సమయం నిన్ను దగ్గర చేస్తుంది ప్రియా.......... 

నీతోనే మొదలు.....నా జీవితం అనే కధకు మూలం నీవే
అది నీ రాకతో మొదలు అవుతుంది
నీవు వెళ్ళిపోతే ముగుస్తుంది
అందులో ప్రతి పదము నీవే!
ప్రతి పాటము పేరు నీ పేరే!
ప్రతి వాఖ్యము నీతోనే మొదలు!!!!