పేజీలు

Tuesday, September 4, 2012

చూడతరమా!


చూడతరమా!

పచ్చ పచ్చని పొలాలను,
గలగలా పారే నధులను,
తామర ఆకులమీద ఉన్న నీటిబిందువులను,
పల్లేటూరి అందాలను,
చూడతరమా!

అతి సుందరమైన నీమోము,
కలువల్లంటి కళ్ళు,
కొటెరు ముక్కు,
పాలుగొలిపే చెక్కిల్లు ,
చెక్కిల్లపై బోసినవ్వు,
ఆ నడుమొంపులోని నీ అందాన్నీ,
చూడతరమా!

ఆ అంధం వర్ణనాతీతం!!!