పేజీలు

Monday, February 13, 2012

ప్రేమ......

ప్రేమికుల రోజు శుభాకాంక్షలు......

స్రుష్టి లో తీయని పధం.
మాటలకందని కమ్మని భావం.
కెరటాలు ఎగసిపడే దూరం.
దగ్గరే ఉన్న చేరువ లేని భావం.
హ్రదయానికి చేసే గాయం.
సఫలమైన విఫలమైన చిరకాలం గుర్తుఉండే కమనీయ కావ్యం.