పేజీలు

Saturday, February 2, 2013

ఏమని చెప్పను?

నలుగురిలో నేను ఉన్నపుడు,
పదేపదే నువ్వు గుర్తుకొచ్చినపుడు,
దిగులుతో మనసు బరువెక్కినపుడు,
మాట్లాడేందుకు మాటలు రానపుడు,
ఏమయిందని అందరు అడిగినపుడు,
ఎంచెప్పాలో తెలియక తడబడుతున్నపుడు,
నా అవస్థ నాకే నవ్వు తెప్పించినపుడు,
ఆనవ్వు నీతో పంచుకోవాలనిపించినపుడు,
ఎంత వెతికిన నువ్వు కనిపించనపుడు,
అది నీ జ్ఞాపకమని నాకు అనిపించినపుడు,
నా కన్నీళ్ళను ఆపేందుకు ప్రయత్నిచినపుడు,
నా కళ్ళల్లో  కన్నీరు ఆగనపుడు,
నా మనసుపడే వేదన నీకేమని చెప్పను???
గుండె బరువై,
మనసులో గుబులై,
మమత కరువై,
నీ ప్రేమ దూరమై,
ఇంకేమని చెప్పను..
ఎలా బ్రతకను...