పేజీలు

Wednesday, April 4, 2012

తెలుగు విలువ తెలుగుదె.డియర్ ఫ్రెండ్స్,
ఇంగ్లీష్ రైమ్స్ ని మనం సరదాగా తెలుగు లో చదువుదామా.జానీ!
జానీ!!
ఏంటి నాన్న,
చక్కర తిన్నావా,
లేదు నాన్న,
అబద్దం చెపుతున్నావా,
లేదు నాన్న,
నూరు తెరువు,
హా హా హా.....


టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ది చెన్దినా తెలుగు తెలుగే.
తెలుగు విలువ తెలుగుదె.
తెలుగు లో మాట్లాడూదాం.