పేజీలు

Friday, February 17, 2012

అందమైన కల.....

అందమైన కల కంటున్నాను
హుష్ నిశబ్దం....
నా కౌగిలిలో తను...
తన కౌగిలిలో నేను..........

No comments :

Post a Comment