పేజీలు

Friday, July 19, 2013

నేనుంటా నీతోడు!


నీ గెలుపులో నీ సంతోషాన్నవుతా,
నీ ఓటమిలో నీ ఓదార్పునవుతా..

నీ చిరునవ్వులో నీ ఆనందానవుతా,
నీ కన్నీళ్ళలో నీ బాదనవుతా..

నీ నడకలో నీ పాదానవుతా,
నీ చేతిలో గీతనై వందఏళ్ళ నీ జీవితానికి భందానవుతా..

నీ మాటలో మాటనై నలుగురిలో గుర్తింపునవుతా,
నీ దైవారాదనలో భక్తిగా పూజించే పూవునవుతా..

నువ్వు పాడే పాటలో సరిగమల సంగీతానవుతా,
నువ్వు ఆరాదించే నాట్యంలో పాదానవుతా..

నీ శ్వాశలో శ్వాశనై నీ ఊపిరినవుతా,
నీ హృదయం ప్రాణమై జీవితానతం నీతోడు నీడనైనేనుంటా..