పేజీలు

Tuesday, November 5, 2013

ఏం చేసేది?? నేనేం చేసేది??


సుమధుర దరహాసంతో చిరున్నవ్వులు చింధించినా!
మమతల మాటలతో మమకారం చూపించినా!
మొండి మొగుడు పట్టించుకోడు ఏం చేసేది?? నేనేం చేసేది??

కడుపునిండా మూడుపూటలు భోజనం పెట్టినా!
కన్న తల్లికన్న మిన్నగా, పసిపాపకన్న ప్రేమగా చూసుకున్నా!
మొండి మొగుడు పట్టించుకోడు ఏం చేసేది?? నేనేం చేసేది??

వలపు సొగసులతో అందాలు ఆరబోసినా!
పరువం ప్రణయం తనకే అంకితం అన్నా!
మొండి మొగుడు పట్టించుకోడు ఏం చేసేది?? నేనేం చేసేది??

నీ నిద్రమత్తు వదలడానికి అలజడి సృష్టించనా?
చిపురుతో జాడించి దుమ్ముదులపనా??
నువ్వు మారని మనిషివని భాదపడనా???

నిద్రమబ్బు భర్తలతో ఏగుతూ, భర్యని సరిగ్గా పట్టించుకోనివారిని ఎం చేయాలో మీరే చెప్పండి..