పేజీలు

Thursday, May 31, 2012

నా కల...


నిన్న రాత్రి ఒక క కన్నాను.
ఆ క చాల అద్బుతమైనది.
ఆ క చాల అందమైనది.
ఆ క చాల  ఫ్రశాంతమైనది.
ఆ క చాల అందమైన స్వర్గం లాంటిది.
ఈ క ప్రతిరోజు రావాలని నేను కొరుకుంటున్నాను.
నా క ఎప్పటికి ముగియొద్దు.
నా క ఎప్పటికి నువ్వే నువ్వు మాత్రమే.
ఎందుకంటె  ఆ క లొ నువ్వు ఉన్నావు.
నువ్వు నా కను నిజం చెసావు. 
నువ్వు నా జీవితాన్ని పుర్తి  చెసావు.
నా హ్రుదయమా,
నువ్వు లేకుండా నా జీవితానికి అర్ధం లేదు.