పేజీలు

Monday, January 2, 2012

సాగిపో నీ దారిలో

జీవితమనే బందాల భవసాగరంలో ఆటు పొట్ల వంటివి కష్ట సుఖాలు
కష్టాలు అలల ఎగిసినప్పుడు తలవంచక గమ్యం దిశగా పయనించు
సుఖాల సుడిగుండంలో చిక్కిన మనిషికి నడిచే దారి వుండదు
పదుగురు నీ వెంట వున్నా లేకున్నా ప్రపంచానికి నూతన మార్గం చూపించు
ప్రేమ, సహనం, కరుణ కలిగిన సమ నమజం నిర్మించు ...