పేజీలు

Thursday, June 28, 2012

ఆనందం....నింగికి జాబిలి తో ఆనందం.
నేలకి తొలి చినుకుతో ఆనందం.
హరివిల్లుకి రంగులతో ఆనందం.
కొమ్మకి పువ్వుతో ఆనందం.
ప్రకృతికి పచ్చదనంతో ఆనందం.
నెమలికి నాట్యంతో ఆనందం.
కోకిలకి గానంతో ఆనందం.
తల్లికి బిడ్డతో ఆనందం.
నా మనసుకి నీ చిరునవ్వుతో ఆనందం...