పేజీలు

Tuesday, June 4, 2013

♥♥ మనసంతా నీకే ♥♥


వెండి వెన్నెల జాబిలి నేనైతే!!
నాకు వెలుగునిచ్చే చంద్రుడు నీవ్వే!!!

సాగరంలో అలని నేనైతే!!
నన్నాడించే సముద్రుడు నీవ్వే!!!

భూలోకానికి వెలుగునిచ్చే కిరణం నేనైతే!!
నాకు శక్తినిచ్చే సూరుడు నీవ్వే!!!

పొగ మంచులో హాయిని రేపే కలవరం నేనైతే!!
ఆ కలవరాన్ని తీర్చే అందం నీవ్వే!!!

క్రిష్ణుడికి గోపికలెంతమందైన!!
ప్రేమను పంచే రాధను నేనొక్కదానే!!!

నీ మనసుకి ఎవరు నచ్చినా!!
నా మనసంతా నీకే!!!
నీకు మాత్రమే సొంతం!!!