పేజీలు

Thursday, December 20, 2012

నా ఆవేదన!
నీ ప్రేమలో నన్ను నేను వెతుక్కోవాలనుకుంటాను,

నువ్వే కనిపించకుండా పోతావు...

నీ సాన్నిహిత్యంలో సేద తీరాలనుకుంటాను,

ఎండమావివై వెక్కిరిస్తావు...

నా కాలిమువ్వల సవ్వడితో నిన్ను పిలవలనుకుంటాను,

ఆ మువ్వల సవ్వడే వినిపించదంటావు...

నీ ప్రేమరాహిత్యంలో ఘనీభవించిన హృదయాన్ని నీ వెచ్చటి కన్నీటి జల్లుతో కరిగిస్తావు,

కరిగి కన్నీరయిన నన్ను మండుటేండగా మారి మరిగిస్తావు...

హృదయం చాలని అనుభూతివనుకుంటే,

జన్మకు చాలని ఆవేదన మిగిలిస్తావు...