పేజీలు

Saturday, July 20, 2013

"ప్రకృతి పారవశ్యం!"


నీలి మబ్బుల చాటున దాగిన చిరు జల్లుల అందం,
కురిసిన జల్లులకు పులకరించిన నేలతల్లి సుమగంధం,
సెలయేళ్ళ గలగల ప్రవాహ పారవస్యం,
పచ్చని చెట్లకు పూసే పూల సుగందం,
కోనేరులో తామర పూలందం, 
పూల మకరంధన్ని తాగే ప్రయత్నంలో కళ్ళనాకట్టుకునే సీతాకోక చిలుకల రంగులందం,
తూనీగల దోబూచులాటల ప్రణయమందం,
వానలో తడుస్తూ హాయిని అనుభవించి రాగాలు తీసే కోకిల స్వరగానం,
చిరుజల్లుకు మయురి నాట్యం చేస్తు పురివిప్పిన అందం అద్బుతం,
నన్ను తడిమిన ప్రతీ చినుకులో మాధుర్యం,
ప్రకృతి ఒడిలో నేను తన్మయం చెందిన వైనం, 
ఇన్ని అందాలను ఆస్వాదిస్తున్న పడుచు సుకుమారమందం, 
వర్ణనాతీతం,సుమధుర అనుభవం...

Happy Rainy Season ...