పేజీలు

Sunday, February 26, 2012

మిగిలిపోయాను ఇలా...


ఆలోచనలు లేని మదిలా,
ప్రవాహం లేని నదిలా,

శిలకాలేని రాయిలా,
వెన్నల లేని రేయిలా,

పూజకు నోచుకోని పువ్వులా,
పెదవి విడవని నవ్వులా,

తీరం చేరని అలలా,
కాలం చూడని కలలా,
...........మిగిలిపోయాను....