పేజీలు

Saturday, December 17, 2011

నా కవిత

నా కవితకు ప్రాణం చెరగని రూపం
రూపపు లావణ్యం నన్ను మైమరపించే కావ్యం
కావ్యపు బందం నా అణువణువునా విహరించే జీవనరాగం
జీవనరాగం నన్ను చేరుకునేనా ఆరకమునుపే దీపం ?