పేజీలు

Thursday, May 30, 2013

అలా అననేల???

రమణీయం, కమనీయం నీ దరహాసమనెను!
అనిర్వచనీయం అద్బుతం నీ రూపమనెను!
నాట్య మయూరం నీ నడకనెను!
కడలి జలపాతం నీ వయ్యారమనెను!
మధురం నీ నామమనెను!
కదిలే ఓ వెండి వెన్నెల నీ చాయనెను!
అందానికే వన్నె తెచ్చిన  కుందంపుబొమ్మవనెను!
కోకిల గానం నీ నీపలుకనెను!
ఈలోకంలో నీ చిరునామా ఎక్కడనెను!

చివరకి నేను కనిపించగానే

అందాల రాక్షసి అననేల???