పేజీలు

Friday, May 31, 2013

నాకెన్నెన్ని ఆశలో!


సరిహధ్దులే లేని ఆ నీలాకాశంలో
స్వేచ్చగా పక్షినై ఎగరాలనుంది!

తపొప్పులే ఎరుగని పసితనానికి
మరల నాకు పయనమవ్వాలని వుంది!

సమాజ అసమానతలకు తావులేని
సామ్రాజ్యానికి నెనో యువరాణినవ్వాలని వుంది

మమతానురాగాలకు విలువనిచ్చే
మనషుల మధ్య అనునిత్యం వుండాలనుంది!

మషుల మధ్య అందమైన సంబంధాని పంచే
ప్రేమతత్వాన్ని తెలిపే అందమైన కవితనవ్వాలనుంది!

"నేను" "నా"అనే ఆలోచనేలేని
"మన" అనే భాధ్యతల్లొ ఆనందం పొందాలని వుంది!

అయ్యో ఇదంతా కలా!