పేజీలు

Monday, August 13, 2012

నా హ్రుదయ స్పందన!...కన్నులు నావే,
రెప్పలు నావే,
కలలో మాత్రం ప్రియుడా నీవే!..

హ్రుదయం నాదే,
ఊహా నాదే,
మనసు మాత్రం ప్రియుడా నీదే!..

లక్ష్యం నాదే,
ప్రేరణ నాదే,
గెలుపు మాత్రం ప్రియుడా నీదే!...

నీవు లేనిదే కాలం సాగదు, నా జీవిత గమ్యం నీవు, నా సర్వస్వం నీవే......