పేజీలు

Saturday, February 18, 2012

ఓ ప్రేమ...ఏముంది నీలో ?


ప్రేమ... ప్రేమ... ప్రేమ...
అసలు ఎవరు నీవు ?

ఏముంది నీలో ?

నీవేమైన రూపానివా మరి కనిపించవెందుకో ?
మరి ఎందుకు ఈ భూప్రపంచమంతా  నీ చుట్టే తిరుగుతుంది ?

నీవేమైన బంధానివా, అనుబంధానివా ?
ప్రతి రోజు నీ నా స్మరణే చేస్తుంటాము ఎందుకని ?

నీ ప్రేమలో ఐన్ స్టీన్ కి అందని శక్తి  ఉందా ?
నీలో గెలీలియో గాలలకి కూడా అందని గాడత  ఉందా ?

అణువులు, పరమాణువుల సమ్మేళనం లో 
కంటికి కూడా కనిపించని కణాల మిళితంలో  
అన్ని రకాల భావనలను,
మనసుని కూడా మనుసులో ఇముడ్చుకున్న 
ఆదునిక యుగపు మరయంత్రానివా ?

మరి ఏముంది నీలో ?
ఎందుకింత ఆరాటం  ?


ప్రేమ సమాధానం: నాలో అంతులేని, అంతంలేని ప్రేముంది కాబట్టే దాన్ని అందుకోటానికి మీ ఆరాటం ........♥♥♥

ప్రేమ సంతకం....


మనసు పుస్తకంలో

నీవు చేసిన ప్రేమ సంతకం

ప్రతి క్షణం పరిమళిస్తుంది...

నా ప్రేమ రాక్షసి...!

ఆరని చూపులతో..........

కన్నుల ప్రమిదల్లో ఆశల ఒత్తులు వేని....
ఆరని చూపులతో నేనింక ఎదురు చూస్తున్నది...
రేపటి ఉదయం కోసం కాదు......
నన్ను నన్నుగా ప్రేమించే నీకోసం.......