పేజీలు

Thursday, May 31, 2012

నా కల...


నిన్న రాత్రి ఒక క కన్నాను.
ఆ క చాల అద్బుతమైనది.
ఆ క చాల అందమైనది.
ఆ క చాల  ఫ్రశాంతమైనది.
ఆ క చాల అందమైన స్వర్గం లాంటిది.
ఈ క ప్రతిరోజు రావాలని నేను కొరుకుంటున్నాను.
నా క ఎప్పటికి ముగియొద్దు.
నా క ఎప్పటికి నువ్వే నువ్వు మాత్రమే.
ఎందుకంటె  ఆ క లొ నువ్వు ఉన్నావు.
నువ్వు నా కను నిజం చెసావు. 
నువ్వు నా జీవితాన్ని పుర్తి  చెసావు.
నా హ్రుదయమా,
నువ్వు లేకుండా నా జీవితానికి అర్ధం లేదు.

Sunday, May 20, 2012

నీ స్నేహం.........


నే నడిచిన బాటలో విరిసిన కుసుమం నీ స్నేహం...
నే వదిలిన శ్వాసలో పలికిన భావం నీ స్నేహం...
నా పయనపు గాయం నీ స్నేహం...
నా పలుకుల అర్ధం నీ స్నేహం...
నా అడుగుల శబ్దం నీ స్నేహం...
నా ఆశల అందం నీ స్నేహం
అలాంటి నీ స్నేహానికి నే దూరం కాలేను...
ఆ విరహాన్ని నే భరించలేను.....

Thursday, May 17, 2012

నీలొ నెనై....


నువ్వు నవ్వితె నీ పెదాలపై చిరునవ్వునవుతా.
నువ్వు ఎడిస్తె నీ కంట్లొ కన్నీరవుతా
నువ్వు నిద్రిస్తె నీ స్వప్నానవుతా.
నువ్వు చికట్లొ నడిస్తె వెలుగునవుతా.
నువ్వు మట్లాడితె నీలోని భావానవుతా.
నీలొని మనసుని నేనై ప్రెమాభిమానాలు పంచె ప్రేమనవుతా.

Wednesday, May 9, 2012

ఓ ప్రియతమా.....ఓ ప్రియతమా...నిన్ను ఎలా ప్రేమిచాలో నాకు తెలుసు.
కానీ నిన్ను ఎలా ద్వేషించాలో నాకు తెలియదు...

నిన్ను ఎలా ఇస్టాపడాలో నాకు తెలుసు.
కానీ నిన్ను ఎలా వదలాలో నాకు తెలియదు...


నిన్ను ఎలా చూసుకోవాలో నాకు తెలుసు.
కానీ నిన్ను వదిలి దూరంగా ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు...


నిన్ను  ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడం చెప్పడం నాకు తెలుసు.
కానీ దాన్ని నిరూపించుకోవడం నాకు తెలియదు...

నీ ప్రేమను అనుభవించడం నాకు తెలుసు.
కానీ నువ్వు లేకుండా ఎలా బ్రతకాలొ నాకు తెలియదు...