పేజీలు

Friday, November 9, 2012

నీ స్నేహం ...


దేవుడు మనిషి జీవితం లో పూర్తి ప్రేమతో ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "అమ్మని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో పూర్తి సహాయం, బాద్యత తో ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "నాన్నని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో పూర్తి సహాయంగా ఒక వ్యక్తి ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "అన్నయ్యని" తయారు చేసాడు..

మనిషి జీవితం లో ఆట పాటలు సంతోషాలు ఉండాలని అనుకున్నాడు.
అందుకనే "చెల్లిని" తయారు చేసాడు..

ఇంక ఇవన్ని లక్షణాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తికి ఉండాలని దేవుడు అనుకున్నాడు.
అందుకనే "స్నేహితున్ని" తయారు చేసాడు..

నా ప్రపంచం నీ స్నేహం ...

అది నువ్వే....