పేజీలు

Friday, December 20, 2013

నీ జ్ఞాపకాల ఆనవాళ్ళు!


నీలాకాశపు మనసు లోతునుంచి పృథ్విపై కురిసే చినుకుల్లా,
నా హృదయాకాషాన్ని తలిచే నీ జ్ఞాపకాల  ఆనవాళ్ళు,

పెదవుల మౌనానికి శ్వాసై నిలుస్తుంటే,
ప్రేమఅనే నాస్వప్నలోకంలో ఆ నీ జ్ఞాపకాల ఆనవాళ్ళుతట్టి లేపుతున్నాయి,

నీవు అనే భావన మనసుకు ఊపిరిలా,
నేనే నీవైపోయి జీవితాన్ని అనుభూతిస్తు,

నాదేహాన్ని స్పృశిస్తుంటే భావోద్వేగాల్ని చీల్చుకొని,
కొంటే కోరికలు రెక్కలు విప్పి మయూరమై నర్తిన్చినట్టుంది,

మనసులో ఆశలు  ఉప్పెన అలల్లా నా ఎకాన్తంపై రాలుతూ ఉంటె,
మన బాంధవ్యానికి ప్రణయ ప్రయణంతో సుఖసాగరం చేసిన వేళ అద్బుతం...