పేజీలు

Friday, June 8, 2012

చిన్ని ఆశ....


నీ నవ్వు చూడాలని ఆశ.
నీ నవ్వు వినాలని ఆశ.
నీ కళ్ళల్లోకి చూడాలని ఆశ  .
నీ స్వరం వినాలని ఆశ .
నీ ప్రక్కన ఉండాలని ఆశ.
నీ చేయిలో చేయి వేయాలని ఆశ .
నువ్వు నన్ను ప్రేమించాలని ఆశ....