పేజీలు

Saturday, July 21, 2012

నా సర్వస్వం నువ్వే....నేను నీ ముందు నడుస్తున్నపుడు,
నిన్ను రక్షిస్తుంటాను.

నేను నీ ప్రక్కన ఉన్నపుడు,
నీ కొసం ఉంటాను.

నేను నీ వెనుక ఉన్నపుడు,
నిన్ను గమనిస్తూ ఉంటాను.

నేను ఒంటరిగా ఉన్నపుడు,
నీ కోసమే ఆలోచిస్తుంటాను.

నా మధిలో నువ్వే, నా ఆలోచనలో నువ్వే, నా ప్రాణం నువ్వే, నా సర్వస్వం నువ్వే...