పేజీలు

Wednesday, July 4, 2012

నా మనసు.....నిను చూసిన ఆ క్షణం నా మనసు నీదైపోయింది.
నువు నన్ను చూసిన మరుక్షణం నా గుండె నీతోటిదే లోకమంటోంది.
నా హృదయం నీ అమాయకపు మోమునీ, అందమైన నవ్వునీ చూసి మురిసిపోతుంది .
నీ రాకతో నా హౄదయం సిగ్గు తో పులకరిస్తుంది
నీ కోసం చుసే ఎదురుచూపులో తీయని ఆనందం దాగివుంది.
నా  హృదయం నిన్ను అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
నీకోసం ఎదురు చూసే నాకోసం రావా...