పేజీలు

Wednesday, July 17, 2013

♥♥ హృదయస్పందన ♥♥


నా మనసుకేమయింది ఈవేళ,
స్వర్గం నా కళ్ళముందున్నట్టుంది,
కనురేప్పలమాటున స్వప్నంలో ఎన్నేన్నో ఆశలు దాగినట్టుంది,
నాఉహల ప్రపంచం ఎంతో అందగా మలిచినట్టుంది,
నన్నేవరో మురిపించి మైమరిపించినట్టుంది,
మోహనాంగి అని, సొగసుల సౌందర్యని స్పర్షించినట్టుంది,
తుంటరి వయసులో కంగారుతనాన్ని మెచ్చుకున్నట్టుంది,
నామనసుతో  ఇంకోమనసుతో జతచేసినట్టుంది,
ఏడు రంగులతో వెలిసిన అందమైన హరివిల్లు నేనే అన్నట్టుంది,
సాగరానికి చేరువైన నధిలా ప్రవహించినట్టుంది,
కన్నేపిల్ల మనసు దోచినట్టుంది..
నా హృదయస్పందన ఇంకేలా ఉంటుందోమరి,
ఇదంతా ఏమి మహాత్యం, ఏమి అద్బుతం..