పేజీలు

Saturday, June 1, 2013

అనుకోలేదు ఏనాడు!

నేను అనుకోలేదు ఏనాడు!
ఇలా మీతో
గల గలా మట్లాడతానని!
స్నేహాన్ని పెంచుకుంటానని!
నా సంతోషాన్ని పంచుకుంటానని!
నేను ఒక బ్లాగ్ చేస్తానని!
నా బ్లాగ్ ముచ్చట్లు మీతో చెప్పుకుంటానని!
నా బ్లాగ్ లో 100 పోస్ట్లు పూర్తి చేసుకుంటానని!
అనుకోలేదు ఏనాడు!

మీ అందరికి నా నమసుమాంజలి!
ఇదే నా స్వాగతాంజలి!
మీ తెలుగమ్మయికి ఎప్పటికి,
మీ ఆధరన అభిమానం నాతో ఉండాలని కోరుకుంటు!

                                                                              మీ 
                                                                        ♥♥ శృతి ♥♥...