పేజీలు

Monday, June 18, 2012

నీ జ్ఞాపకమే....


నువ్వు గుర్తుకొస్తే చాలు
నాలో ఎమీ ఉండదు నీ జ్ఞాపకం తప్ప
నా నిన్న నాకు గుర్తుకురాదు
నా రేపుకై తొంగిచూసే ఆశ ఉండదు
నా నిన్నకి,నేటికి మద్యన వంతెన దూరమైంది
ఈ క్షణం శాశ్వత మైపోయింది
నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు
నాలో నేనుండను, అంతా నువ్వు నీ జ్ఞాపకమే.