పేజీలు

Tuesday, February 7, 2012

ఆఫీస్ లో ఒక రోజునేను రుద్ర్ ఒకే ఆఫీస్ లో జాయ్న్ అయ్యం. కాని వేరే వేరే క్యాబిన్స్.
ముందు తాను ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు.
కానీ తర్వాత్ రూద్ర్ నా ప్రాణం అయ్యాడు.
రోజు చూసుకోవడం, అప్పుడపుడు మాట్లాడుకునేవాళ్ళం.
దూరం నూంచ్ నన్ను గమనించేవాడు. ఎక్కువ మాట్లాడే వాడు కాదు.
ఒక రోజు ఆఫీస్ లో రుద్ర్ నాకు ఒక పెన్ డ్రైవ్ కావాలి! నువ్వు కొనుకోని వాస్తావా. అని అడిగా,
ఓకే అని చెప్పాడు. తనే తెస్తాడు అనుకున్న నేను, కానీ నాకు తెలియకుండా వల్ల ఫ్రెండ్ బైక్ తీసుకుని వచ్ఛడు.
నీకోసం మీ ఇంటి ముందు వేట్ చేస్తున్న రా అన్నాడు,  చూస్తే బైక్ పైన రూద్ర్. నేను ఎప్పుడు ఎవరి బైక్ ఎక్కలేదు.
ఇన ఎక్కి వెళ్ళా. ఇద్దరం కలిసి పెన్ డ్రైవ్ తీసుకున్నాం, మళ్లీ నన్ను ఇంటిదగ్గర వదిలేసాడు. అప్పటినుండి ఏదో మాట్లాడం స్టార్ట్ చేశాడు.