పేజీలు

Thursday, November 14, 2013

♥♥ మధి తలపులు ♥♥

విప్పకనే విప్పేసా మనసులో మాటలని,
భాషకందని భావాలేన్నేన్నో..
మాటలకందని మమకారాలెన్నెన్నో..

చెప్పకనే చెప్పేసా మధి తలపులని,
నీకై ఆలోచనలెన్నేన్నో..
నీకై భావాలుమరింకెన్నో..

అడగకనే ఆడిగేసా నాపైనీకున్న భావాన్నీ,
నాలో నచ్చినవేంటేటోని..
నాపై నీకున్న నమ్మకమేమిటోనని..

ఇవ్వకనే ఇచ్చేసా నామనసుని,
నీపై నాకున్న ప్రేమ అందమైనదని..
చెలికాడి ఊసులు చిలిపి వలపులని..

చూపకనే చుపేసా తొలిస్పర్శ అందాలని,
నా సిగ్గు, వలపు, అల్లరి నీకిస్టమని..
నాచిరునవ్వే నీకు సంతోషమని.

కలపకనే కలిపేసా నీజీవితంలో నన్ను,
ప్రణయ ప్రయాణం సుఖసాగరమని..
నువ్వు నేను వేరుకానని..