పేజీలు

Saturday, June 22, 2013

♥♥ నువ్వు నేను ♥♥
నువ్వు నిదురపోతున్నపుడు, నీస్వప్నాన్ని పంపు!.
నా స్వప్నాన్ని పంపుతున్నాను, నీకన్నుల్లో దాచుకో!.

నువ్వు నవ్వుతున్నప్పుడు, నీసంతోషాన్ని పంపు!.
నా సంతోషాన్ని పంపుతున్నను, నీపెదవిలో చేర్చుకో!.

నువ్వు బాదగా ఉన్నపుడు, నీకన్నీటిని పంపు!.
నా కన్నీలను పంపుతున్నాను, నీఓదార్పుతో ఆవిరిగా మర్చుకో!.

నన్ను తలుచుకుంటూ, నీలో ఉన్న నా మనసును రాగాన్ని పంపు!.
నా మనసు రాగాన్ని పంపుతున్నాను, నీలోని నామనసుతో పంచుకో!.

నీ చేతికి నా  చేయందిస్తున్నాను, ప్రేమగా చూసుకో!.
నువ్వు నేను అనే బావాన్ని వదిలి మనం అన్న ప్రేమతో మెలుగుదాము!...