పేజీలు

Monday, September 23, 2013

చెలికాడి చిలిపి అల్లరి!


నా మేనిచాయ మెరుపు తీగలా,
మల్లె పూల మాల కట్టి,
జాలువారు జడన గుచ్చి,
పూల సజ్జ చేతబట్టి,
గందం మెడను చుట్టి,
చిరు చెమటల మోముతో,
వయ్యారి నడకతో,
హంస నడక నడుస్తుంటే,
చక్కనైన చిన్నోడు!
చెలికాడిని అన్నాడు..
చిర్రెత్తిన చిన్నది,
చిర్రు బుర్రు లాడుతుంటే,
ఆ అందం చూడతరమా!
ఆపతరమా ఆ సుగంధం!
అని కల్లబొల్లి మాటలతో మోసేస్తున్నాడు...