పేజీలు

Tuesday, July 31, 2012

స్నేహ కావ్యం!


గడిచిన ప్రతీక్షణం ఒక తీపి జ్ఞాపకం...
రాబోయే ప్రతీక్షణం ఒక ఉషోదయం...
ఆ ఉషోదయం వెలుగులా మన స్నేహం అందమైన కావ్యం...
ఇలాగే నిలవాలి మన స్నేహం కలకాలం...