పేజీలు

Tuesday, July 17, 2012

నా ప్రాణమా.....


నా ప్రాణమా.....

నన్ను నువ్వు నీ కళ్ళల్లో పెట్టుకోకు,
నేను నీ కన్నీరై జారిపోతాను.

నన్ను నువ్వు నీ హ్రుదయంలో పెట్టుకో,
ఎల్లప్పుడు నీ హ్రుదయ స్పందనై ఉంటాను.

అప్పుడు ప్రతీ హ్రుదయ స్పందన నేను నీదాన్ని అని తెలియజేస్తుంది.