పేజీలు

Saturday, February 18, 2012

ప్రేమ సంతకం....


మనసు పుస్తకంలో

నీవు చేసిన ప్రేమ సంతకం

ప్రతి క్షణం పరిమళిస్తుంది...

నా ప్రేమ రాక్షసి...!

1 comment :