పేజీలు

Saturday, December 24, 2011

నా ఇష్టం...

Istam
ఆకలి దప్పిక తీర్చిన అమ్మంటే నాకిష్టం
నడక నడత నేర్పిన నాన్నంటే నాకిష్టం
భవిత భావం భోదించిన గురువంటే నాకిష్టం
కష్టము సుఖము ఒసంగిన భగవంతుడంటే నాకిష్టం
కల్ల కపటము తెలియని పిల్లల నవ్వులంటే నాకిష్టం
అన్నో కొన్నో ఇష్టాలకు దూరమై కష్టంగా నాకున్న,
ఇష్టమైనవాళ్ళకి కష్టం రానివ్వకుండా చూడటం నాకింకా ఇష్టం.