పేజీలు

Saturday, June 29, 2013

అది నీవే!


అందానికి చందానికి అందెలు వేసి ,
చిగురాకుల లేలేతల సొగసున నింపి,
సెలయేటి గలగలలే నవ్వున దాచి,
మైనాన్నే శిల్పంగా దేవుడు చేస్తే,
నీవన్నది నిజమైనది నా కళ్ళముందు,
శృంగారము ప్రేమతో జతకడితే అది నీవు ....
నుని పెదవుల వాకిట్లో ఆ మాటల సయ్యాటల,
ఏ బాష చెప్పగలదు ఏ చిత్రము చూపగలదు.
ఉప్పొంగే కెరటంలా ఇరుజతల పాటను,
ఏ రాగము అందగలదు ఏ స్వరము పాడగలదు.
పాదాలు కదిలితే పరవళ్ళు,
నీ చెంగు ముడిలోన చెరసాల సంకెళ్ళు.
ముదుగుమ్మ నీవేవరమ్మ,
నేలకు అద్దిన పారానివా,
స్వర్గము తప్పిన దేవతవా,
నెలవంకను నడుములో దాచినా నిశిరాత్రి జాబిలివా ...