పేజీలు

Saturday, June 29, 2013

♥ ప్రేమ లేఖ ♥


నీకోసమే కాలోచిస్తు రాసానొక లేఖ.
నా నీకోసం!
పౌర్నమి రోజు చంద్రుడిలో వెండి వెన్నెలగా నిన్ను చూసా,
వేసవి ఉష్ణం తాపంలో వెలుగైన కిరణంలా నిన్ను చూసా,
వర్షంలో తడిసి ముద్దవుతూ చినుకులో నిన్ను చూసా,
చల్లని పొగమంచులో నీకౌగిలనే ఊహను చూసా,
నా కళ్లనే సముద్రములో నిన్ను దాచా, కాని కన్నిరై బయటపడకుండా చూసా,
నా హృదయం అనే ఆలయంలో నిన్ను చూసా!!
అనుక్షణం నీకోసమే నీ ద్యాసలో ఉంటా!!!

♥♥ అందుకో నా లేఖ ♥♥ !!!

11 comments :