పేజీలు

Saturday, June 15, 2013

నీకు తెలుసు!..


నను ఎప్పటికి కలవలేవని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నాతో మాటలు కలిపావు!...

నన్ను ఎప్పటికైన ఏడిపిస్తావని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నన్ను  నవ్వించావు!...

నన్ను ఎప్పటికి తాకలేవని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నన్ను కవ్వించావు!...

నాలో ఎప్పడికి కలవలేనని తెలుసు,
తెలిసి కూడా నాతో ప్రణయ ప్రయాణం సాగించావు!...

నాకు దూరం ఆవుతావని తెలుసు,
తెలిసి కూడా ప్రేమించావు!...

నా కన్నీళ్ళను నీకు తెలియకుండా దాచేస్తున్నానని తెలిసు,
తెలిసికూడా గమనిచక దాటెస్తావు!...

అనుకోకుండా  ప్రేమించావు,
తెలిసి తెలిసి దూరమవ్వుతున్నావు!...

ఇన్ని తెలిసిన నీకు,
నేను ఎలా ఉంటే సంతోషంగా ఉంటానో తెలియదా???
జీవితం ప్రశ్నలా మార్చొద్దు..