పేజీలు

Thursday, June 6, 2013

కోపమా లేక అందమా?


స రి గ మ ప ద ని స అంటు సంగీతంతో,
మయూర నాట్యల నృత్యంతో,
గల గల మంటు గోదారిలా పరవళ్ళ వలపుతో,
బిర బిర మంటు కృష్ణమ్మలా చిలిపి అల్లర్లతో,
చందమామ లాంటి చక్కని మోముతో,
కిల కిల మంటు పడుచు నవ్వులతో,
చూడ చక్కని వయ్యారంతో,
సన్నజాజుల గుస గుసలతో,
అన్నింటికన్న మించి మంచి మనసుతో,
గుస గుస మంటు కోపంతో,
మరి బుంగ మూతితో ఎందుకంత కోపం!!!
నీ గురించి వర్ణిచడం కష్టం....

కోపంలో కూడ ఎంత అందంగా ఉన్నవో!...