పేజీలు

Tuesday, June 26, 2012

నీ ప్రేమ కోసం .....


కవ్వించే నీ కళ్ళు చూసి నా కళ్ళు అయ్యాయి కలల మయం,
వికసించే నీ చిరునవ్వు చూసి నా హృదయం అయ్యింది నీకు దాసోహం,
క్షణమయినా కునుకు రానీయదు కన్నుల్లో నీ రూపం,
ఏక నీ తలపుతోనే నా మనస్సు వుంది.
నీ ప్రేమ కోసమే నా తనువూ వుంది...

11 comments :