పేజీలు

Wednesday, June 27, 2012

నీ స్నేహం....


నిజమైన స్నేహితులు అందమైన ఉదయం లాంటివాళ్ళు .
వాళ్ళు నీతో రోజు మొత్తం ఉండరు,
కాని నిజం ఏంటి అంటే ,
అందమైన సుర్యోదయంలా,
వాళ్ళు మరుసటి రోజు ఉదయమే మీ ముందు ఉంటారు.
ప్రతీ రోజు,
జీవితాంతం ఉంటారు......