పేజీలు

Monday, June 11, 2012

నీ స్నేహం.....


మీకు తెలుసా  మీ రెండు కళ్ళ మధ్య ఉన్న సంబందం?  
అవి రెండు కలిసి రెప్పలు అందంగా వాలుస్తాయి...
అవి రెండు కలిసి గుండ్రంగా  తిరుగుతాయి...
అవి రెండు  కలిసి ఏడుస్తాయి...
అవి రెండు  కలిసి చూస్తాయి...
అవి రెండు  కలిసి నిద్రిస్తాయీ...
ఐనా అవి రెండు కలిసి ఒకదానికి ఒకటి చూసుకోలేవు ఎప్పటికి...
అలగే స్నేహం కుడా అంతే,
నీ స్నేహం లేకుండా నా జీవితం వ్రుదా...
నా జీవితాంతం నీ స్నేహం కావాలి మిత్రమా...