పేజీలు

Wednesday, June 13, 2012

ప్రియతమా.....


భూమి గుండ్రంగా తిరగడం ఆగిపోయినా,
పక్షులు ఆకాషం లో విహరించడం ఆపేసినా,
నెమలి నాట్యం మరచినా,
క్రొవ్వొత్తి వేడి కి కరగడం ఆగిపొయినా,
చేపలు నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టడం మానేసినా,
హ్రుదయం ఊపిరి పిల్చడం ఆపెసినా,
కాని నేనెప్పుడు నిన్ను మరవను ప్రియతమా...

5 comments :